[row padding=”top” size=”45px”] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

about

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Програма BG15 „Корекционни услуги,

включително без прилагане на мерки за задържане”

Проект: Чрез обучение към ресоциализация

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Бенефициент:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Период на изпълнение: 13 месеца

Бюджет на проекта: 63 163,29 лева

Основната цел на проекта:

 Да бъде повишена компетентността на лишените от свобода чрез образователни и професионални обучителни програми и реализирани в рамките на проекта обучения.

Специфични цели:

1.Да бъде повишена компетентността на лишените от свобода за разрешаване на конфликти чрез адаптирана към техните специфични нужди методика;

2.Обучение посредством механизъм за социална медиация;

3.Успешна ресоциализация след освобождаването на лишените от свобода от затвора, постигната чрез мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност.

Основни дейности:

  • Разработване на специализирана методика и образователни програми за лишени от свобода лица

Проекта има амбициозната цел да приложи на практика обучения в Затвора гр. София и ЗО Казичене по изготвената методика чрез провеждането на курсове по социална медиация.

  • Мотивационно обучение, ключови компетентности и медиация

Проекта цели превъзпитаване чрез професионално обучение на лицата от целевата група, създаване на креативен подход при търсене на работа и успешна ресоциализация след освобождаването им от затвора чрез мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност. Мотивационното обучение включва създаване на умения за интеграция на пазара на труда, а обучението по ключова компетентност включва дигитална компетентност-компютърна грамотност и познания за информационни технологии.

Очаквани резултати:

С адаптираните обучения ще се постигне приемането на модела за социална медиация,  и адаптираните модели на мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност и прилагането им сред широк кръг лишени от свобода лица, ще се повиши информираността сред лицата от целевата група за възможностите за тяхната ресоциализация и ще се създадат предпоставки за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните им качества и повишаване на перспективите им за водене на почтен, социално приемлив и законосъобразен живот след освобождаване от местата за лишаване от свобода. Ще бъде създадена основата за въвеждане на гъвкави политики и мерки по отношение на лицата от целевата група в местата за лишаване от свобода.

Ще бъде създаден инструмент-специализирана методика, по която да бъдат  обучени по социално посредничество 50 лица/пет групи по 10 лица/-социални медиатори, представители на целевата група, по 24 лица /по две групи по 12 лица/ на мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност в Затвора гр. София, 30 лица/три групи по 10 лица/-социални медиатори и по 12 лица /по една група по 12 лица/ на мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност  в ЗО Казичене по предварително адаптираните учебни планове за лицата от целевата група.

[/column] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]


[/column] [/row]