about

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Програма BG15 „Корекционни услуги,

включително без прилагане на мерки за задържане”

Проект:

Уча, за да БЪДА”

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Бенефициент:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Период на изпълнение: 13 месеца

Бюджет на проекта: 75274.77лева

Основната цел на проекта:

Подобряване възможностите за трудова пригодност и социално включване на жени, в т.ч. роми, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

Специфични цели:

1.Разработване на адаптирани към целевата група образователни и професионално ориентирани обучителни програми.
2. Повишаване професионалната квалификация на 72 осъдени жени, в т.ч. 25 % роми.
3. Повишаване на мотивацията за постижения и ключовите компетентности на 60 осъдени жени, в т.ч. 25% роми.

Основни дейности:
Разработване на специализирана методика и образователни програми на жени, в т.ч. роми, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
Провеждане на обучения по ключови компетентности и професионална квалификация в областите кулиналия, фризьорство, текстообработване и озеленяване.

Очаквани резултати:

Разработени и адаптирани към нуждите на целевата група образователни и професионално ориентирани обучителни програми.

 Повишена професионалната квалификация на 72 осъдени жени, в т.ч. 25 % роми

  Повишена на мотивацията за постижения и и придобита ключова компетентност от 60 осъдени жени, в т.ч. 25% роми.

 

Приложения