Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”

posted in: Сливен | 0

Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”, съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., за подобряване на знанията, уменията и професионалното ниво на жени, в т.ч. роми изтърпяващи наказание лишаване от свобода, съгласно разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода в Затвора Сливен.

Резултат от проведените обучения, заложени по проекта :

 1. За успешна мотивация на лицата от целевата група – адаптивни обучения в 3 / три / модула по 12 лица – общо 36 лица , на теми: „Умения за интеграция на пазара на труда“ и „Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите“ с продължение на един модул 30 часа.
 2. За повишване на стремежа и уменията за учене по ключови компетенции, обучение на тема: „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“. Обучението се извърши в 2 / два / модула по 12 лица – общо 24 лица, с продължителност на един модул 30 часа.

Лицата преминали адаптивни обучения и ключови компетенции получиха сертификат.

 1. Професионални обучения за придобиване на първа степен и част от първа степен професионална квалификация, от които :

– по специалност „ Текстообработване“ – 1 / един / курс по 12 лица.

– по специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ – 1 / един / курс от 12 лица.

– по специалност „Основни и довършителни работи“ – 1 / един / курс от 12 лица. Проведени изпити:

–  изпит по теория – 02.09.2015 г.

–  изпит по практика – 03.09.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица,  получиха Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.

–  по специалност „Озеленяване“ – 2 / два/ курса от 12 лица –  общо 24 лица.

Продължителността на всяко едно от обученията е от 300 часа.

 1. Професионално обучение за придобиване на професионална квалификация втора степен:

–  по специалност „Фризьорство“ – 1 / един / курс от 12 лица. Продължителността на обучението е  660 ч. Обучителните сесии по професионалните обучения съдържат теория и практика. Обученията приключват с провеждане на изпит по теория и практика. Успешно завършилите обучения за придобиване на професионална квалификация лишени от свобода лица получиха  удостоверения и свидетелства за завършено професионално обучение за първа степен, втора степен и част от професия.

 

Продукт от изпълнението на проекта „Уча, за да бъда“:

 1. Професионално обучение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването“ специалност „Озеленяване и цветарство“ 1 / един / курс от 12 лица – курса приключи на:

– изпит по теория – 27.07.2015 г.

– изпит по практика – 28.07.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“.

 1. Професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ –  1 / един / курс от 12 лица – приключи на:

– изпит по теория – 16.09.2015 г.

– изпит по практика – 17.09.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица,  получиха Удостоверение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването‘, специалност „Озеленяване и цветарство“.

 1. Професионално обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ – 1 / един / курс от 12 лица – курса приключи на:

–  изпит по теория – 02.09.2015 г.

–  изпит по практика – 03.09.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица,  получиха Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.

 1. Провеждане на обучение за придобиване на втора степен професионална квалификация по професия  „Фризьор“- специалност ‚Фризьорство“- 1 / един / курс от 12 лица приключи на:

– изпит по теория – 15.10.2015 г.
– изпит по практика – 16.10.2015 г.
Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получиха Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия „Фризьор“- специалност „Фризьорство“.

 1. Курс по ключова компетентност „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“ – 2 /два / курса от 12 лица;

–  с начало на обучението 09.11.2015 г. – край на обучението 17.11.2015 г.

–  с начало на обучението 10.11.2015 г. – край на обучението 18.11.2015 г.

 1. Курс по адаптивни обучения „Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите“ – 3 /три / курса от 12 лица;

–  с начало на обучението 02.02.2016 г. – край на обучението 06.02.2016 г.

–  с начало на обучението 20.02.2016 г. – край на обучението 28.02.2016 г.

 1. Провеждане на професионални обучения за придобиване на първа степен и част от първа степен професионална квалификация, от които:

по специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“- 1 / един / курс от 12 лица;

–  изпит по теория – 26.01.2016 г.

–  изпит по практика – 27.01.2016 г.

 1. Провеждане на професионални обучения за придобиване на първа степен и част от първа степен професионална квалификация, от които:

по специалност „Текстообработване“ – 1 / един / курс по 12 лица – общо 12 лица;

– изпит по теория – 26.01.2016 г.

– изпит по практика – 27.01.2016 г.

Реализирането на дейностите по проекта и постигането на целите покрива заложеният в насоките модел на интервенция върху специфичния въпрос – ресоциализацията на лишени от свобода лица – жени  чрез повишаване на тяхната информираност, умения и прилагането на знанията и опита при престоят им в местата за лишаване от свобода и след освобождаване им.