Провеждане на пресконференция „ Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект:  „ Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”

Целта на събитието е запознаване на обществеността и заинтересовани страни с дейностите по проекта, напредъка, въздействието и постигнатите резултатите по проекта до настоящия момент. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е BGN 63163, 29 лв. EUR 32 294.88. Продължителността – 12 месеца – от 12.03.2015 г. до 12.03.2016 г.

 

Хотел „Вега “

гр. София

21 октомври 2015 г.

 

 

Отразяване на пресконференцията в средствата за масово осведомяване

БНТ – “Законът и ние”
cross.bg – Проект в затвора в София цели повишаване на професионалната квалификация на лишените от свобода
pik.bg – Проект в затвора в София цели повишаване на квалификация на лишените от свобода

 

ПРОГРАМА

 

 

10:00 – 10:15

 

10:15 – 10:45

 

 

 

 

10:45 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:15

 

 

11:15 – 11:30

 

 

11:30 – 11:45

 

 

11:45 – 12.00

 

 

 

Регистрация на участниците

 

Официално откриване на пресконференцията

Г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД

Г-жа Ивелина Николова, ръководител на програма БГ 15

 

 

Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г-жа Наталия Софрониева, ръководител на проекта;

 

Провеждане на обученията като средство за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот – г-н Йолант Йорданов, началник на Затвора гр. София

 

Презентация, проведено обучение по „Медиация”, Елеонора Георгиева и Румен Моновски – обучители по проекта.

 

Презентация, проведено мотивационно обучение, Елеонора Георгиева и Румен Моновски  – обучители по проекта.

 

Презентация, проведено обучение по „Ключови компетентности“, Явор Димитров – обучител по проекта

 

Закриване на пресконференцията