Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„УЧА ЗА ДА БЪДА”

Във връзка с изпълнението на проект „ Уча за да бъда“ , финансиран по резултат 4
„ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите “ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане “ и в изпълнение на Дейност 6, Информация и публичност се проведе Заключителна пресконференция на 23 февруари 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. в конферентната зала на Хотел „ Национал палас “, гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 31.

Целта на събитието е представяне пред обществеността и заинтересовани страни  на дейностите по проекта и въздействието на постигнатите резултати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Проект „ Уча за да бъда “ , финансиран по резултат 4 „ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15 Регистрация на участниците

Официално откриване на пресконференцията

Г- н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД

Г- жа Ивелина Николова, ръководител на програма БГ 15

10:15 – 10:30 Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г- жа Наталия Софрониева – ръководител на проекта;

Г- жа Кремена Спасова – координатор по проекта;

10:30 – 11:00 Провеждане на обученията като средство за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот – г-н Йордан Данев, началник на Затвора гр. Сливен;

11:00 – 11:15 Презентация, проведено обучение по Професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“, Златинка Иванова – обучител по проекта;

11:15 – 11:30 Презентация, проведено обучение по Професия „ Работник в заведенията за хранене и развлечения ”, специалност „ Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения “, Славка Попова – обучител по проекта;

11:30 – 12:00 Презентация за проведено обучение за придобиване на ключова компетентност, чрез провеждането на 2 (два) курса „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“,
Георги Тузлуков – обучител по проекта;

12:00 – 12:15 Презентация за проведено Адаптивно обучение, чрез проведени 3 (три) курса „Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите“, Георги Тузлуков – обучител по проекта;

12:15 – 12:30 Закриване на заключителната пресконференция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ . ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ: „ УЧА ЗА ДА БЪДА

ДОГОВОР № 93-00-128 / 12.03.2015 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 75274.77 лв.

Проекта „Уча за да бъда” е съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., за подобряване на знанията, уменията и професионалното ниво на жени, в т.ч. роми изтърпяващи наказание лишаване от свобода, съгласно разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода. Дейностите и целите заложени в проекта целят да допринесат за ресоциализацията на осъдените жени, намаляване на икономическите и социални различия  и подобряване качеството на живот и значимост на индивида, както повреме на изтърпяване на наказанието, така и след неговото освобождаване от местата за лишаване от свобода. Постигането на заложените цели се осъществява чрез разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишените от свобода от целевата група.  Повишаване професионалната квалификация на 72 осъдени жени, в т.ч. 25 % роми, обогатяване на мотивацията за постижения и ключовите компетентности на 60 осъдени жени, в т.ч. 25% роми, които  да осигурят успешната им ресоциализация, формиране на устойчиви нагласи за трудова заетост и да подобри връзката на конкретната личност със семейството, близките и обществото като цяло.

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВА :

Жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в Затвора Сливен, за   повишаване на компетентността на лишените от свобода чрез адаптирани към техните специфични нужди обучения с оглед по-добрата им ресоциализация след освобождаването им от местата за лишаване от свобода и оттам повишаване качеството им на живот.

По проекта  са предвидени  реализиране  на шест основни дейности, най- важните от които са

  • Разработване на адаптирани образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода лица, които се ползват по настоящия проект.
  • Избор на лица от целевата група. Провеждане на обучения.

ИЗБОР НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Изборът на жени от целевата група, които участват в обученията, в т.ч. 25% жени от ромски произход и други малцинствени групи се осъществи със съдействието на Началник Затвор гр. Сливен, Началник сектор „ Социална дейност и възпитателна работа” и служители / инспектори социална дейност и възпитателна работа / при Затвора Сливен.

ЗАЛОЖЕНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

  1. За успешна мотивация на лицата от целевата група – адаптивни обучения – 3 / три / модула по 12 лица – общо 36 лица, на теми: Умения за интеграция на пазара на труда и Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите с продължение на един модул 30 ч.
  1. За повишване на стремежа и уменията за учене – ключови компетенции на тема:

Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето . Обучението  се извърши на 2 / два / модула по 12 лица – общо 24 лица с продължителност на един модул 30 ч.
Лицата преминали адаптивни обучения и ключови компетенции получиха сертификат.

  1. Провеждане на професионални обучения за придобиване на първа степен и част от първа степен професионална квалификация, от които:

по специалност Текстообработване – 1 / един / курс по 12 лица – общо 12 лица.;

по специалност Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения– 1 / един / курс от 12 лица. ;

по специалност Основни и довършителни работи – 1 / един/ курс от 12 лица.

по специалност Озеленяване – 2 / два/ курса от 12 лица –  общо 12 лица;.

Продължителността на всяко едно от обученията е от 300 ч.

  1. Провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация втора степен .

по специалност Фризьорство – 1 / един / курс от 12 лица. Продължителността на обучението е  660 ч., придобиване на втора степен по професия.

Обучителните сесии по професоналните обучения съдържат теория и практика. Обученията приключиха с провеждане на изпит по теория и практика. Успешно завършилите обучения за придобиване на професионална квалификация лишени от свобода лица получават  удостоверения и свидетелства за завършено професионално обучение за първа степен, втора степен и част от професия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ  „ УЧА ЗА ДА БЪДА ” КЪМ 29.10.2015 г.

Към 29.10.2015 г. по проект „ Уча за да бъда ” с място на изпълнение Затвора Сливен са проведени следните обучения, с основна цел ресоциализация на осъдените жени след освобождаването им от местата за лишаване от свобода и повишаване качеството им на живот:

  1. Професионално обучение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия “ Работник в озеленяването” специалност “ Озеленяване и цветарство ” 1 / един / курс от 12 лица – приключи на:

– изпит по теория – 27.07.2015 г.

– изпит по практика – 28.07.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Удостоверения за придобиване на професионална квалификация по професия ” Работник в озеленяването” специалност “ Озеленяване и цветарство “.

  1. Обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия “ Помощник в строителството ” – специалност “ Основни и довършителни работи ” – 1 / един / курс от 12 лица приключи на:

– изпит по теория – 02.09.2015 г.

– изпит по практика – 03.09.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия “ Помощник в строителството ” – специалност “ Основни и довършителни работи ”.

  1. Професионално обучение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия “ Работник в озеленяването ” специалност “ Озеленяване и цветарство ” 1 / един / курс от 12 лица – приключи на:

– изпит по теория – 16.09.2015 г.

– изпит по практика – 17.09.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Удостоверения за придобиване на професионална квалификация по професия “ Работник в озеленяването” специалност “ Озеленяване и цветарствo ”.

  1. Провеждане на обучение за придобиване на втора степен професионална квалификация по професия “ Фризьор” – специалност “ Фризьорство” – 1 / един / курс от 12 лица приключи на:

– изпит по теория – 15.10.2015 г.

– изпит по практика – 16.10.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия “ Фризьор” – специалност
“ Фризьорство ”

Реализирането на дейностите по проекта към 29.10.2015 г. и постигането на целите покрива заложеният в насоките модел на интервенция върху специфичния въпрос – ресоциализацията на лишени от свобода лица – жени  чрез повишаване на тяхната информираност, умения и прилагането на знанията и опита при престоят им в местата за лишаване от свобода и след освобождаване им.