Провеждане на заключителна пресконференция по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ”

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН, ПАРК “ КАЙЛЪКА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ”

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА , ТАКА И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ “

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”

ДП ” Фонд затворно дело ” е юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003 г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение №1/31.10.2003 г. на СГС предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности които подпомагат, съпътстват или допълват основният му предмет на дейност.

Основна приоритетна цел за съдаване на предприятието е повишаване на нивото на ресоциализация, включваща процесите на социално включване, професионално образование, обучение и професионално – техническата подготовка на лишените от свобода.

За изпълнение на основната цел включваща социални процеси, придобиване на умения, професионално образование, придобиване на професионална квалификация и техническа подготовка на лишените от свобода към ДП ” Фонд затворно дело ”  е създаден център за професионално обучение по Закона за професионално образование и обучение с цел извършване на професионално обучение и подготовка на лишените от свобода.

ЦПО към ДП „ ФЗД ” е лицензирана обучаваща организация с издадена лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение ” № 200912803 от 07.12.2009 г. Единственият център за професионално обучение в страната, който притежава учебни бази в рамките на затворите е ЦПО към ДП „ ФЗД ”. В съответствие със Закона за професионално образование и обучение са лицензирани много предварително съобразени с възможностите на целевата група професии и специалности. ЦПО към ДПФЗД е включено в списъците като обучаваща организация по програмата
“ Аз мога ” и “ Аз мога повече ” към Агенцията по заетостта.

През 2010 г. към центъра за професионално обучение са извършшени мотивационни обучения и обучения за придобиване на професионална квалификация в местата за лишаване от свобода. За северозападен район в Затвора Плевен са преминали обучения 36 лишени от свобода в Затвора Ловеч и ЗО Атлант общо 60 лишени от свобода, в Затвора Враца 24 лишени от свобода и в Затвора Белене 36 лишени от свобода.
Центърът е извършвал обучения по ключови компетенстности през 2010 г. в  Централния софийски затвор и ЗООТ Казичане  по проект с национално финансиране, където бяха обучени 72 лишени от свобода лица.
През 2013 г. ЦПО към ДП „ ФЗД ” е извършил обучение по проект “ Красива България ” на 13 безработни лица.
През месец февруари 2013 г. ЦПО към ДП “ ФЗД ” успешно приключи проект и по оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси ”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 – 7.0.01 „ БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 с наименование „ БЕЗ ГРАНИЦИ ” за социално включване на лишените от свобода ”, договор № BG051РО001 – 7.0.01 – 0103 – С0001.
От 2014 г. предприятието е бенефициент по проект „ Изграждане на зелен производствен цех ”, програма „ Иновация за зелена индустрия – България ”, субсидии от Норвегия 2009 г. – 2014 г., № GAVAS – 2013 / 2104 от 14.01.2014 г.
Във връзка с изпълнението на проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”, финансиран по резултат 4 „ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите “ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане ” и в изпълнение на Дейност 6, Информация и публичност се проведе Заключителна пресконференция на 19 февруари 2016 г. (петък) от 10.00 ч. в конферентна зала на хотел „  Ростов “, гр. Плевен.
Целта на събитието е запознаване на обществеността и заинтересовани страни с дейностите по проекта, въздействието и постигнатите резултати по проекта.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Откриване на заключителна пресконференция.
 2. Презентация на проект: “ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 „ Корекционни услуги, Включително без прилагане на мерки за задържане ” Малка грантова схема – координатор на проекта – Николина Георгиева и ръководител по проекта Наталия Софрониева.

2.1. Оснавна цел на проекта;

2.2. Специфични цели на проекта;

2.3. Кратко изложение на дейностите по проекта и техният принос за постигане на специфичната цел и потребностите на целевите групи;

2.4. Представяне на постигнатите резултати и индикатори по проекта. Повишаване на компетентността на лишените от свобода чрез адаптирано към техните специфични нужди обучение;

2.5. Проведени по проекта обучения. Презентация, проведено обучение по „ Заваряване ” и „ Основни и довършителни работи “ – обучители по проекта ;

2.6. Ролята на проведените обучения, чрез които ще се повишат възможностите на осъдените, в т.ч. роми за по – добра адаптивност и социално включване в обществото.

2.7. Провеждане на обученията като средство за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот – Началника на Затвора гр. Плевен.

 1. Въпроси от присъстващите служители, граждани и медии.
 2. Закриване на пресконференцията.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15 Регистрация на участниците

10:15 – 10:30 Официално откриване на пресконференцията

Г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД

10:30 – 11:00 Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г-жа Наталия Софрониева – ръководител на проекта;

Г-жа Николина Георгиева – координатор по проекта

11:00 – 11:15 Презентация, проведено обучение по „ Основни и довършителни работи ”, Мери Пенчева и Виолина Бибенова- обучители по проекта.

11:15 – 11:30 Презентация, проведено обучение по „ Заваряване ”, Георги Желков и Павлин Георгиев – обучители по проекта.

11:30 – 12:00 Закриване на пресконференцията

 

ПРОЕКТ: „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ”

ДОГОВОР № 93 – 00 – 130 / 12.03.2015 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 79 350, 14 лева .

Проекта „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ” е съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане ” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., за подобряване на знанията, уменията и професионалното ниво на група – лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода, съгласно разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода. Дейностите и целите заложени в проекта целят да допринесат за ресоциализацията на осъдените лица, намаляване на икономическите и социални различия  и подобряване качеството на живот и значимост на индивида, както повреме на изтърпяване на наказанието така и след неговото освобождаване от местата за лишаване от свобода. Постигането на заложените цели се изпълнява чрез разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишените от свобода от целевата група. Повишаване мотивацията на лишените от свобода лица, усвояването на ключови компетентности, както и участието в обучителни професионални  квалификационни дейности, които  да осигурят успешната им ресоциализация, формиране на устойчиви нагласи за трудова заетост и да подобри връзката на конкретната личност със семейството, близките и обществото като цяло.

Целевата група на проекта включва :

Лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, за  повишаване на компетентността на лишените от свобода чрез адаптирани към техните специфични нужди обучения с оглед по-добрата им ресоциализация след освобождаването им от местата за лишаване от свобода и оттам повишаване качеството им на живот.

 

По проекта  са предвидени  реализиране  на шест основни дейности, най – важните от които са :

 • Разработване на адаптирани образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода лица, които се ползват по настоящия проект.
 • Избор на лица от целевата група. Провеждане на обучения.

ИЗБОР НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Изборът на физическите лица от целевата група, които участват в обученията, в т.ч. 25% лица от ромски произход и други малцинствени групи се осъществи със съдействието на Началник Затвор гр. Плевен, Началник сектор „ Социална дейност и възпитателна работа ” и служители / инспектори социална дейност и възпитателна работа /  при Затвора Плевен.

ЗАЛОЖЕНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 1. За успешна мотивация на лицата от целевата група – мотивационни обучения – 4 / четири / модула по 12 лица – общо 48 лица, на теми: “ Умения за интеграция на пазара на труда ” и “ Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите ” с продължение на един модул 30 ч.
 1. За повишване на стремежа и уменията за учене – ключови компетенции на тема: “ Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето ”. Обучението ще се извърши на 2 / два / модула по 12 лица – общо 24 лица с продължителност на един модул 30 ч.

Лицата преминали мотивационно обучение и ключови компетенции получават сертификат.

 1. Провеждане на професионални обучения за придобиване на първа степен професионална квалификация, от които:

по специалност “ Основни и довършителни работи ” – 2 / два / курса по 12 лица- общо 24 лица.;

по специалност “ Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения ”- 1 / един / курс от 12 лица. ;

по специалност “ Заваряване ” – 1 / един / курс от 12 лица.

Продължителността на всяко едно от обученията е от 300 ч.

 1. Провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация част от втора степен и втора степен, от които:

по специалности “ Фризьорство ”- 1 / един / курс от 12 лица, с продължителност на обучението 300 ч., за придобиване на част от втора степен по професия;

по специалност “ Вътрешни облицовки и настилки ”- 1 / един / курс от 12 лица. Продължителността на обучението е 660 ч., придобиване на втора степен по професия.

Обучителните сесии по професоналните обучения съдържат теория и практика. Обученията приключват с провеждане на изпит по теория и практика. Успешно завършилите обучения за придобиване на професионална квалификация лишени от свобода лица получават  удостоверения и свидетелства за завършено професионално обучение за първа степен, втора степен и част от професия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ” КЪМ 31.01.2016 г.

Към 31.01.2016 г. по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ” с място на изпълнение Затвора Плевен са проведени следните обучения, с основна цел ресоциализация на включените лица след освобождаването им от местата за лишаване от свобода и повишаване качеството им на живот:

 1. Професионално обучение за придобиване на професионална квалификация от втора степен “ Вътрешни облицовки и настилки ”- 1 / един / курс от 12 лица, за периода от 01.06.2015 г. до 01.10.2015 г.

Успешно преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия „ Строител ”, специалност

„ Вътрешни облицовки и настилки ”.

 1. Провеждане на професионално обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия “ Работник в заведенията за хранене и развлечения ” по специалност “ Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения “ – 1 / един / курс от 12 лица. Обучението е проведено в периода от 01.07.2015г. до 01.09.2015 г.

На преминалите курса на обучение 12 лица, са връчени Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия първа степен.

 1. Мотивационни обучения на тема:“ Умения за интеграция на пазара на труда”

Проведени 2 курса включващи групи от по 12 лица – общо обучени 24 лица

– първия курс на обучението е проведен с начало 06.07.2015 г. до 10.07.2015 г;

– втория курс на обучението е проведен с начало 13.07.2015 г. до 17.07.2015 г.

 1. Мотивационни обучения – на тема: “ Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите ”

Проведени 2 курса включващи групи от по 12 лица – общо обучени 24 лица

– първия курс с на обучението е проведен с начало 20.07.2015 г. до 24.07.2015 г.;

– втория курс на обучението е проведен с начало 27.07.2015 г. до 31.07.2015 г.

От проведените мотивационни обучения и ключови компетенции 48 лица са преминали успешно, за което са получили Сертификат.

 1. Ключова компетентност на тема:” Умения за учене, мотивация и ефективно управление на времето ”

– първи курс от 12 лица приключи на  07.08.2015 г.;

– втори курс от 12 лица приключи на 14.08.2015 г.;

От проведените мотивационни обучения и ключови компетенции 48 лица са преминали успешно, за което са получили Сертификат.

 1. Провеждане на професионални обучения за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия “ Помощник в строителството ” по специалност “ Основни и довършителни работи “. Проведен 1 / един / курс от 12 лица. Обучението е проведено в периода от 03.08.2015г. до 05.10.2015 г.

Преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия първа степен.

 1. Професионално обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия “ Заварчик ” специалност “ Заваряване ”- 1 / един / курс от 12 лица

– изпит по теория – 13.11.2015 г.

– изпит по практика – 16.11.2015 г.

На преминалите курса на обучение 12 лица, са връчени Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия първа степен.

 1. Професионално обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по професия “ Помощник в строителството ” специалност “ Основни и довършителни работи ”- 1 / един / курс от 12 лица

– изпит по теория – 02.12.2015 г.

– изпит по практика – 03.12.2015 г.

Преминалите курса на обучение 12 лица, са получили Свидетелства за придобиване на професионална квалификация по професия първа степен.

 1. Професионално обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия “ Фризьор ” специалност “ Фризьорство ”- 1 / един / курс от 12 лица

– изпит по теория – 16.12.2015 г.

– изпит по практика – 17.12.2015 г.

Успешно завършилите обучения за придобиване на професионална квалификация лишени от свобода лица получават  свидетелства за завършено професионално обучение за първа степен.

Реализирането на дейностите по проекта към 31.01.2016 г. и постигането на целите покрива заложеният в насоките модел на интервенция върху специфичния въпрос – ресоциализацията на лишени от свобода лица  чрез повишаване на тяхната информираност, умения и прилагането на знанията и опита при престоят им в местата за лишаване от свобода и след освобождаване им.