Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

 „ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ”

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ“ 26 И ЗО КАЗИЧЕНЕ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА , ТАКА И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ“

Във връзка с изпълнението на проект „ Чрез обучение към ресоциализация ”, финансиран по резултат 4 „ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите “ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане “ и в изпълнение на Дейност 6, Информация и публичност, Ви каним на 29 февруари 2016 г. (понеделник) от 10.00 ч. в конферентна зала “ Сердика“ на „ Арена ди Сердика Резиденс Хотел “, гр. София,

ул. „ Будапеща “ №2, да присъствате на заключителна пресконференция по проекта.

Целта на събитието е запознаване на обществеността и заинтересованите страни с дейностите по проекта и въздействието на постигнатите резултати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Проект: „ Чрез обучение към ресоциализация “ ,  финансиран по резултат 4

„ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите “ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „ Корекционни услуги,

включително без прилагане на мерки за задържане “.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15 Регистрация на участниците

10:15 – 10:30 Официално откриване на пресконференцията

Г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД
Г-жа Ивелина Николова, ръководител на програма БГ 15

10:30 – 11:00 Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г-жа Наталия Софрониева – ръководител на проекта;

Г-жа Иванка Гаврилова – координатор по проекта;

11:00 – 11:30 Провеждане на обученията като средство за активизиране, мобилизиране на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси

за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот –

г-н Митко Димитров – заместник главен директор на ГДИН

гр. София;

11:30 – 12:00 Презентация, проведено обучение по „ Медиация “, Елеонора Георгиева и Румен Моновски – обучители по проекта.

12:00 – 12:15 Презентация, проведено Мотивационно обучение, Елеонора Георгиева и Румен Моновски – обучители по проекта.

12:15 – 12:30  Презентация, проведено обучение по „ Ключови компетентности “,
Явор Димитров – обучител по проекта;
Иванка Василева – Началник сектор СДВР Затвора гр. София;

12:30 – 12:45 Закриване на заключителната пресконференция.

ПРОЕКТ: „ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ”

ДОГОВОР № 93 – 00 – 131 / 12.03.2015 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА BGN 63163, 29 лева.

Проекта „Чрез обучение към ресоциализация” е съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане ” на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., за подобряване на знанията, уменията и професионалното ниво на група – лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода, съгласно разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода. Дейностите и целите заложени в проекта допринесят за ресоциализацията на осъдените лица, намаляване на икономическите и социални различия  и подобряване качеството на живот и значимост на индивида, както повреме на изтърпяване на наказанието така и след неговото освобождаване от местата за лишаване от свобода. Постигането на заложените цели се изпълнява чрез разработени образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишените от свобода от целевата група. Повишаване мотивацията на лишените от свобода лица, усвояването на ключови компетентности, както и участието в обучителните програми  по социално посредничество – медиация, които  да осигурят успешната им ресоциализация, формиране на устойчиви нагласи за трудова заетост и подобряване връзката на конкретната личност със семейството, близките и обществото като цяло.

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВА :

Лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в Затвора София.

Цел: Повишаване на компетентността на лишените от свобода чрез адаптирани към техните специфични нужди обучения с оглед по – добрата им ресоциализация след освобождаването им от местата за лишаване от свобода и оттам повишаване качеството им на живот.

По проекта  са предвидени  реализиране  на шест основни дейности, най- важните от които са:

  • Разработване на адаптирани образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишени от свобода лица, които се ползват по настоящия проект.
  • Избор на лица от целевата група. Провеждане на обучения.

ИЗБОР НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Изборът на физическите лица от целевата група, които участват в обученията са включени  30% лица от ромски произход и други малцинствени групи. Обученията  са организирани със съдействието на Началник Затвор гр. София, Началник сектор „ Социална дейност и възпитателна работа” и служители / инспектори социална дейност и възпитателна работа /  при Затвора София.

Заложени по проекта обучения:

Затвора гр. София

– 4 групи по 12 лишени от свобода лица /или общо 48 лишени от свобода/ в курс по мотивационно обучение;

– 6 групи по 10 лишени от свобода лица /или общо 60 лишени от свобода/ в курс по социална медиация;

– 2 групи по 12 лишени от свобода лица /или общо 24 лишени от свобода/ в курс по ключови компетентности.

ЗО Казичене 

– 2 групи по 12 лишени от свобода лица /или общо 24 лишени от свобода/ в курс по мотивационно обучение;

– 2 групи по 10 лишени от свобода лица /или общо 20 лишени от свобода/ в курс по социална медиация;

–  1 група по 12 лишени от свобода лица /или общо 12 лишени от свобода/ в курс по ключови компетентности.

Във всички горецитирани курсове ще бъдат включени 30% лишени от свобода лица от ромски произход и други малцинствени групи.

Успешно завършилите курса по социална медиация лишени от свобода ще приложат на практика обучението сред останалите лишени от свобода.

По проект „ Чрез обучение към ресоциализация “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, с място на изпълнение Затвора София и ЗО Казичене са проведени следните обучения:

  1. Мотивационни обучения- на тема:Умения за интеграция на пазара на труда

–  Шест курса по 12 лица, проведени в периода 15.06 – 03.07.2015 г.

  1. Курс по ключова компетентност на тема: Компютърна грамотност и познания по информационни технологии

– Три курса от 12 лица проведен в периода  15.06. – 30.02.2016 г.

  1. Курсът на обучение за „ Социално посредничество – Медиация “

– Осем курса от 10 лица проведени в периода 06.07. – 30.10.2015 г.

Реализирането на дейностите по проекта към 31.01.2016 г. и постигането на целите покрива заложеният в насоките модел на интервенция върху специфичния въпрос – ресоциализацията на лишени от свобода лица  чрез повишаване на тяхната информираност, умения и прилагането на знанията и опита при престоят им в местата за лишаване от свобода и след освобождаване им.