• OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Изпълнение по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: София | 0

Изпълнение по проект „Чрез обучение към ресоциализация”
Място на изпълнение: Затвора гр. София, бул. „ген. Н. Столетов“ 21.
Период на обучението 25.04.2016 г. до 29.06.2016 г.

Във връзка с допълнително споразумение към Договор по проект „Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на 25.04.2016 г.стартира професионално обучение в Затвора София. В курса на обучение бяха включени 12 лишени от свобода лица, които придобиха необходимите знания и умения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи, първа степен на професионална квалификация. Продължителност на обучението  300 учебни часа, включва отделни модули, свързани и съобразени с утвърдената учебна програма за специалността. Обучаемите се запознаха с правилата и инструкциите за безопасна работа. Получиха мотивация и комуникативни умения. Запознаха се с означенията в техническото чертане, понятие за мащаб. Понятие за строителен план, строителна линия и шнурово скеле. Как се прави нивелация с либела и маркуч. Отвесиране. Построяване на прав ъгъл по Питагоровото правило. Други начини за построяване на прав ъгъл. Конструкция на сградата – основни елементи: основа, скелет, покрив. Изкопни работи. Отводняване на сградата, видове строителни работи, строителни машини и инструменти. Технологична последователност при изпълнение на строителните работи. Извършени бяха ремонтни и довършителни работи, в помещения в Затвора София по изпълнение на практически занятия. След полагане на държавен изпит по теория – 28.06.2016 г. и практика – 29.06.2016 г., обучаемите получиха удостоверение за част от професия и свидетелство за професионална квалификация. Обучението премина успешно за цялата група 12 лишени от свобода лица в Затвора София и приключи на 29.06.2016 година.