• Центъра за професионално обучение към Държавно предприятие „ Фонд затворно дело “ започва дейността си през 2009 година. На 07.12.2009 г. Центъра получава Лицензия № 200912803, издадена от Националната Агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.
  • Директор на Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело“ е Нина Ерменкова.
  • През годините Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” изменя лицензията като добавя нови професии и специалности.
  • Центъра е създаден за извършване и удостоверяване на професионални обучения, съгласно чл.12,т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49а от Закон за професионалното образование и обучение.
  • Центърът може да провежда обучения за придобиване на първа и втора степенна професионална квалификация, за част от професия, както и за ключови по съответна специалност.
  • Към настоящият момент Центъра към ДП “Фонд затворно дело” притежава лицензии за провеждане на курсове по следните специалности.
  • Центъра към ДП „Фонд затворно дело” е включен в одобрения списък за доставчици на услуги, като провежда обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне на ваучери за обучения по програма „Аз мога”, приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ г.

   

Основната цел на Центъра е повишаване на професионално – техническата подготовка на лишени от свобода лица. Осигуряването на условия за начално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация на лица, навършили 16 години за изпълнение на задачи на конкретно работно място в зависимост от променящите се изисквания към професионалната дейност, адаптивност към нови производствени задачи, произтичащи от технологичното развитие на предприятието, както и за повишаване на тяхната конкурентноспособност и възможност за по-добри шансове за ресоциализация в условията на пазарна конкуренция.

В Центърът могат да се обучават и външни за системата на Министерство на Правосъдието кандидати.

След успешно завършване на курс за придобиване на степен на
професионална квалификация, обучаващите получават Свидетелство
за професионална квалификация. На успешно завършилите курс за
придобиване на част от професия се издава Удостоверение за
професионална квалификация, а завършилите обучение по ключови
компетентности получават Сертификат по съответната дисциплина.
За всяка от лицензираните специалности ЦПО към ДП «Фонд затворно дело» притежава разработени съгласно държавните образователни
изисквания на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) учебни планове.
За да се провеждат обучения по съответните професии и специалности,
ЦПО към ДП „Фонд затворно дело” има  осигурена  материална база за
часовете по теория и практика, както и компетентен преподавателски състав.