• Център за професионално обучение към ДП „ Фонд затворно дело “ започва дейността си през 2009 година. На 07.12.2009 г. получава лицензия № 200912803 от Националната Агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.
 • Директор на ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ е Мария Волева.
 • През годините ЦПО към  ДП „Фонд затворно дело” изменя лицензията като добавя нови професии и специалности.
 • ЦПО е създаден за извършване и удостоверяване на професионални
  обучения, съгласно чл.12,т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49, ал.1 от Закон за
  професионалното образование и обучение.
 • Центърът може да провежда обучения за придобиване на първа и втора
  степенна професионална квалификация, за част от професия, както и за
  ключови компетентности по съответна специалност.
 • Към настоящият момент ЦПО към ДП “Фонд затворно дело” притежава лицензии за провеждане на курсове по следните специалности.
 • ЦПО към ДП „Фонд затворно дело” е включен в одобрения списък за
  доставчици на услуги, като провежда обучения на безработни и заети лица
  по процедури за директно предоставяне на ваучери за обучения по програма
  „Аз мога”, приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
  човешките ресурси 2014-2020“ г.

Функционални задължения на Директора на ЦПО към ДП”ФЗД”:

 • Отговаря за цялостната дейност на Центъра и носи отговорност за създаване на условия за пълноценен квалификационен процес;
 • Осигурява условия за спазване на нормативните актове, държавните образователни изисквания, учебните планове и програми;
 • Осигурява здравословни и безопасни условия на труд и обучение в Центъра;
 • Организира правилното водене и съхраняване на документацията на Центъра;
 • Осъществява връзка със социалните партньори, неправителствени организации, работодатели и други заявители на обучение;
 • Организира подбора на преподаватели;
 • Решава всички молби, отправени до Центъра.

 

Удостоверяване на професионално обучение
за придобиване на професионална квалификация

(1) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1 . свидетелство за професионална квалификация;
2. свидетелство за правоспособност, издаването за професии, за които е необходимо.
(2) Съдържанието на документите по предходната алинея се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии.
(3) Издаването на свидетелства за правоспособност е съгласно наредби на Министъра на образованието и науката и други нормативни актове.
2. (1) Завършено професионално обучение за придобиване на професионална квалификация се удостоверява с удостоверение за професионално обучение
(2) Съдържанието на удостоверението за професионално обучение е в съответствие с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и учебните планове и програми, разработени от Центъра.
3. (1) Центърът може да издава свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение и на лица, обучавани от министерства, общини, организации на работодателите, организации на работниците и служителите, отделни работодатели.
(2) Центърът може да издава документи за завършено професионално обучение и на лица, обучавани чрез индивидуална подготовка.
(3) Свидетелство за професионална квалификация се получава от
лицата по ал.1 и 2, ако отговарят на следните условия:
1. да имат завършено образование, или завършен клас, необходими, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;
2. да имат трудов стаж по професията, не по – малко от 6 месеца;
3. да им е проведено практическо обучение с продължителност,
определена от Центъра и в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на професионална квалификация по професии.
(4) Удостоверение за професионално обучение се получава от
лицата по ап. 1 и 2, ако отговарят на следните условия:
1. да имат трудов стаж по професията, не по -малко от 6 месеца или
2. да им е проведено практическо обучение с продължителност,
определена от Центъра и в съответствие с утвърдените от Методичния съвет учебни планове и програми.
(5) Лицата по ал.1 и 2 сключват договори с Центъра за полагане на:
1. държавни изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация;
2. изпити за придобиване на професионална квалификация.
(6) Когато лицата по ал.1 и 2 не отговарят на изискванията по ал. З
и 4 Центърът може да сключи договор с лицата за провеждане на
практическо обучение.
Завършване на професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация

 1. (1) Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се завършва с полагане на държавни изпити.
  (2) Организацията на държавните изпити е в съответствие с държавното образователно изискване за системата на оценяване.
  (3) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат в Центъра.
  2. (1) Държавните изпити се извършват по изпитни програми и задания, изготвени в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация по професия.
  (2) При завършване на курс, организиран по заявка от външен възложител в съдържанието на изпитните програми и задания могат да се поставят неспецифични изисквания на възложителя.
  3. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са:
  1. изпит по теория на професията и специалността;
  2. изпит по практика на професията и специалността.
  4. (1) Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема върху учебното съдържание от задължителната професионална подготовка.
  (2) Изпитните билети се подготвят от Комисия за подготовка и
  провеждане на изпитите.
  (3) Държавните изпити се провеждат в сесии като първата от тях е
  не по – късно от 15 дни след приключване на обучението.
  (4) Продължителността на държавните изпити по теория се определя с изпитните програми, но не може да надхвърля 4 астрономически часа.
  (5) Оценяването на писмените работи се извършва от Комисия за
  подготовка и провеждане на изпитите.
  (6) Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа е средно аритметична от оценките на членовете на Комисията.
  (7) Оценката от държавния изпит е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавен изпит.
  (8) За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се
  подписва от всички членове на Комисията.
  5. (1) Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание.
  (2) Практическите задания се подготвят от Комисията за
  подготовка и провеждане на изпитите.
  (3) Държавните изпити по практика се провеждат на сесии като
  първата от тях е не по – късно от 15 дни след приключването на
  обучението.
  (4) Продължителността на държавния изпит по практика е не повече от 3 дни и не повече от 6 часа дневно.
  (5) Комисията за подготовка и провеждане на изпитите наблюдава и оценява изпълнението на практическото задание.
  (6) Оценката от държавния изпит по практика за всяко практическо задание е средно аритметична от оценките на членовете на Комисията.
  (7) Оценката от държавния изпит е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавен изпит.
  (8) За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Задължителната документация в Центъра и сроковете за нейното съхранение са:

 • книга за заповедите на Директора – 5 години;
 • книга за препоръките на Директора и Методичния съвет към преподавателите – 5 години;
 • входящ и изходящ дневник – 5 години;
 • протоколи от изпитите – 10 години;
 • регистрационна книга за издадените свидетелства за степен на професионална квалификация и удостоверения за професионална квалификация – постоянен;
 • лични картони на курсистите – постоянен;
 • книга за жалби и сигнали – 5 години;
 • картотека с личните дела на преподавателите и инструкторите по практика;
 • учебни планове и учебни програми по предлаганите професии.

Информационно осигуряване на центъра

 1. (1) Центърът води документация за:
  1. подадените заявки за включване в курсове за обучение;
  2. включените в квалификационни курсове курсисти;;
  3. сключени договори за професионално обучение;
  4. организираните курсове за обучение;
  5. задължителна учебна документация;
  6. входяща и изходяща поща;
  7. други документи свързани с дейността на Центъра.
  (1) Информацията за кандидатите за обучение съдържа: имена,
  настоящ адрес, професия, специалност, регистрационен номер в
  Центъра, входящо образование и входяща квалификация, документи за
  здравословното състояние на кандидата (ако са необходими).
  (2) Информацията за обучаемите се организира в учебен картон, в
  който се вписват данни за курсиста, посещаемост и успеваемост на
  курсиста.
  (3) Входящата и изходящата поща се номерира и завежда в
  картотека за входящата и изходящата поща.
  (4) Документацията на Центъра се съхранява на хартиен и
  електронен носител.

Основната цел на Центъра е повишаване на професионално – техническата подготовка на лишени от свобода лица. Осигуряването на условия за начално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация на лица, навършили 16 години за изпълнение на задачи на конкретно работно място в зависимост от променящите се изисквания към професионалната дейност, адаптивност към нови производствени задачи, произтичащи от технологичното развитие на предприятието, както и за повишаване на тяхната конкурентноспособност и възможност за по-добри шансове за ресоциализация в условията на пазарна конкуренция.

В Центърът могат да се обучават и външни за системата на Министерство на Правосъдието кандидати.

След успешно завършване на курс за придобиване на степен на
професионална квалификация, обучаващите получават Свидетелство
за професионална квалификация. На успешно завършилите курс за
придобиване на част от професия се издава Удостоверение за
професионална квалификация, а завършилите обучение по ключови
компетентности получават Сертификат по съответната дисциплина.
За всяка от лицензираните специалности ЦПО към ДП «Фонд затворно дело» притежава разработени съгласно държавните образователни
изисквания на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) учебни планове.
За да се провеждат обучения по съответните професии и специалности,
ЦПО към ДП „Фонд затворно дело” има  осигурена  материална база за
часовете по теория и практика, както и компетентен преподавателски състав.

 

 

Приложения